Advokátska
kancelária

Bardač

Právne služby

Právne služby poskytujeme klientom vo viacerých právnych oblastiach.

Spolupráca s našimi klientmi sa zakladá na vzájomnej dôvere. Pri poskytovaní právnych služieb sa snažíme porozumieť klientom tak, aby sme nich našli optimálne riešenie problému. Voľba správnej stratégie umožňuje našim klientom šetriť čas aj peniaze. Právne služby poskytujeme v oblasti slovenského práva a práva Európskej únie a to tak domácim, ako aj zahraničným klientom.

Daňové právo
Čítať viac Skryť

Klientom poskytujeme poradenstvo v oblasti daní a analýzy rizík zmluvných vzťahov a podnikateľskej činnosti klientov z daňového hľadiska. Klientov zastupujeme aj pri komunikácii so správcami daní a v daňových konaniach. Služby zahŕňajú aj poradenstvo v prípade nezákonne vykonávaných daňových kontrol a v prípade nezákonných rozhodnutí správcov daní.

Korporátne právo
Čítať viac Skryť

V oblasti korporátneho práva zakladáme klientom obchodné spoločnosti podľa slovenského práva a práva EÚ. Poskytujeme aj služby virtuálneho sídla pre zakladané spoločnosti. Poradenstvo zahŕňa aj právne riešenie vzťahov medzi členmi orgánov spoločností. Poradenstvo zahŕňa aj oblasť fúzií, akvizícií, ďalej splynutia, zlúčenia a rozdelenia spoločností a iné korporátne transakcie. Klientom radíme aj v oblasti likvidácie a konkurzného práva.

Litigácie a arbitráž
Čítať viac Skryť

Klientom poskytujeme komplexné zastupovanie v civilných sporových konaniach, v rozhodcovských konaniach, ako aj v nesporových konaniach. Po prevzatí zastúpenia analyzujeme dostupné stratégie a identifikujeme riziká, ktoré sa môžu v konaní vyskytnúť. Máme viaceré skúsenosti so zastupovaním klientov na Súdnom dvore EÚ v Luxemburgu. Zabezpečujeme tiež súdne a exekučné vymáhanie pohľadávok klientov podľa ich požiadaviek a zabezpečujeme optimalizáciu tohto vymáhania so zreteľom na daňové a iné nákladové aspekty.

Ľudské práva a ústavné právo
Čítať viac Skryť

V oblasti základných ľudských práv a slobôd poskytujeme poradenstvo a zastupovanie klientov v konaniach pred Ústavným súdom Slovenskej republiky (napr. individuálne sťažnosti, volebné sťažnosti proti výsledkom komunálnych volieb a referend). V prípade potreby klientov zastupujeme aj pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu. V oblasti ústavného práva máme skúsenosti s prípravou analýz týkajúcich sa výkladu a súladu právnych predpisov s Ústavou SR.

Občianske a spotrebiteľské právo
Čítať viac Skryť

Klientom poskytujeme právne služby v súvislosti so zásahmi do práva na ochranu osobnosti a so zverejňovaním nepravdivých, klamlivých alebo zavádzajúcich informácií v masmédiách, na internete alebo sociálnych sieťach. Tiež poskytujeme právne služby pri uplatňovaní nárokov na náhradu škody porušením zákonnej alebo zmluvnej povinnosti (vrátane náhrady škody spôsobenej trestným činom alebo štátom pri výkone verejnej moci). V oblasti spotrebiteľského práva poskytujeme právne poradenstvo dodávateľom, ako aj spotrebiteľom v kontexte regulačných obmedzení príslušných oblastí podnikania a so zreteľom na aktuálny vývoj domácej súdnej praxe a judikatúry Súdneho dvora EÚ. Poradenstvo poskytujeme aj v oblasti dedičského práva a ochrany dedičov a veriteľov v dedičskom konaní.

Obchodné právo
Čítať viac Skryť

V oblasti obchodného práva poskytujeme podnikateľom poradenstvo v súvislosti so zásahmi do dobrej povesti a obchodného mena, v oblasti ochrany pred nekalou súťažou a porušovaním obchodného tajomstva a know-how. Podľa požiadaviek zabezpečujeme poradenstvo a prípravu zmluvnej agendy pre obchodnú činnosť klientov. Pritom zohľadňujeme regulačné obmedzenia príslušných oblastí podnikania. Poradenstvo zahŕňa aj riešenie porušení zmluvných alebo zákonných povinností v súvislosti s obchodnou činnosťou klientov a vymáhanie náhrad škôd.

Právo nehnuteľností
Čítať viac Skryť

Klientom poskytujeme poradenstvo pri nadobúdaní nehnuteľností, pri riešení nájomných vzťahov a iných vzťahov k nehnuteľnostiam (záložné práva, vecné bremená, vyporiadanie nehnuteľností). Poradenstvo zahŕňa aj ochranu vlastníckych a iných majetkových práv k nehnuteľnostiam.

Správne právo
Čítať viac Skryť

Radíme klientom aj v oblasti správneho práva, napr. v oblasti environmentálne právo, stavebné právo, banské právo, verejné obstarávanie, právo sociálneho zabezpečenia, právo vysielania a retransmisie. Poskytované služby zahŕňajú aj zastupovanie v správnych konaniach pred štátnymi orgánmi a orgánmi samosprávy. V prípade potreby zastupujeme klientov pred správnymi súdmi v sporoch týkajúcich sa preskúmania zákonnosti rozhodnutí, nečinnosti alebo nezákonných zásahov verejných orgánov.

Trestné právo
Čítať viac Skryť

Poskytujeme tiež zastupovanie obvinených v trestnom konaní v prípravnom konaní (vrátane účasti na vyšetrovacích úkonoch a komunikácie s obvinenými stíhanými vo väzbe) a v konaní pred súdom, vrátane vykonávacieho konania (napr. podmienečné prepustenie z výkonu trestu odňatia slobody, podmienečné upustenie od výkonu zvyšku trestov). Právne poradenstvo poskytujeme aj pred začatím trestného stíhania (koncipovanie trestných oznámení, poradenstvo osobám podozrivým zo spáchania trestného činu). Poradenstvo poskytujeme aj osobám poškodeným trestnými činmi.

Zmluvné právo a due diligence
Čítať viac Skryť

V oblasti zmluvného práva poskytujeme prípravu zmlúv a pripomienkovanie zmlúv pred ich uzatvorením a zastupovanie klientov pri negociáciách konkrétnych zmluvných podmienok podľa požiadaviek klientov. Vo vzťahu uzatvoreným zmluvám poskytujeme klientom analýzy rizík spojených s týmito zmluvami a právne audity (due diligence).

Informácie pre klientov

Informácie pre prijímateľov právnych služieb.

Podľa požiadaviek zákona č. 136/2010 Z. z. o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytujeme našim klientom pred poskytnutím služieb nasledovné informácie.

Základné informácie
Čítať viac Skryť

Advokátska kancelária Bardač s. r. o. je spoločnosťou s ručením obmedzeným so sídlom Lovinského 22, 811 04 Bratislava, Slovenská republika. Spoločnosť bola založená podľa slovenského práva a je zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 85321/B. Identifikačné číslo (IČO): 47243252. Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty (IČ DPH): SK2023638023.

Oprávnenie na poskytovanie právnych služieb vzniklo našej kancelárii v súlade so zákonom č. 586/2003 Z. z. o advokácii na základe zápisu do zoznamu spoločností s ručením obmedzeným vedeného Slovenskou advokátskou komorou.

V mene kancelárie koná doktor Róbert Bardač, ktorý je konateľom spoločnosti a ako advokát je zapísaný v zozname advokátov vedenom Slovenskou advokátskou komorou pod číslom 6274.

Všeobecné podmienky poskytovania služieb
Čítať viac Skryť

Právne služby poskytujeme podľa zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii, v súlade s Advokátskym poriadkom a ostatnými predpismi Slovenskej advokátskej komory na základe zmlúv s klientmi, ktoré sa riadia slovenským právom. Právne služby poskytuje najmä na území Slovenskej republiky.

Základný popis služieb
Čítať viac Skryť

Klientom poskytujeme právne služby, ktorými sú najmä: zastupovanie v konaní pred súdmi, orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi, obhajoba v trestnom konaní, poskytovanie právnych rád, spisovanie listín o právnych úkonoch, spracúvanie právnych rozborov, správa majetku a ďalšie formy právneho poradenstva. Poskytujeme tiež služby autorizácie zmlúv o prevode nehnuteľností a vykonávame zaručené konverzie listín do elektronickej podoby a naopak.

Spôsob určenia odmeny
Čítať viac Skryť

Pri odmeňovaní našich služieb preferujeme zmluvnú odmenu. Druh odmeny za poskytovanie právnych služieb si dohadujeme s klientom individuálne v závislosti od náročnosti a okolností každej veci. Výška a forma odmeny rešpektuje požiadavky vyhlášky č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb. V súvislosti s odmenou za poskytovanie právnych služieb máme právo požadovať od klienta primeraný preddavok.

V prípade zastupovania klienta v súdnom konaní má klient v prípade úspechu v súdnom konaní spravidla právo na náhradu trov, ktoré vynaložil na právne služby. Túto náhradu však môže súd klientovi priznať len do výšky tarifnej odmeny určenej podľa uvedenej vyhlášky; to platí aj v prípade, že si klient s našou advokátskou kanceláriou dohodol iný spôsob odmeňovania.

Voľba práva a voľba súdu
Čítať viac Skryť

Neuplatňujeme žiadne osobitné zmluvné ustanovenia, ktoré sa týkajú voľby práva alebo voľby súdu. V prípade poskytovania služby pre zahraničné osoby je príslušným súdom slovenský súd príslušný podľa miesta sídla našej kancelárie v súlade so slovenskými právnymi predpismi.

Poistenie
Čítať viac Skryť

Sme poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych služieb v spoločnosti Wüstenrot poisťovňa, a.s. so sídlom Karadžičova 17, 825 22 Bratislava, IČO: 31383408. Rozsah je stanovený na 1.500.000 EUR na jednu a spolu na všetky poistné udalosti počas doby trvania poistenia. Poistenie sa týka poistných udalostí, ku ktorým došlo a pri ktorých zároveň škoda nastala na území Slovenskej republiky a krajín Európskej únie. Poistenie sa vzťahuje na zodpovednosť za škodu vzniknutú pri poskytovaní právnych služieb podľa slovenského práva a práva EÚ.

Ďalšie informácie a sťažnosti
Čítať viac Skryť

Informácie o poskytovaní právnych služieb možno získať a sťažnosť na poskytovanie našich služieb možno podať na adrese: Slovenská advokátska komora, Kolárska 4, 813 42 Bratislava. Reklamáciu a sťažnosť na služby možno uplatniť aj v našom sídle.

O nás

Zakladateľom advokátskej kancelárie Bardač s. r. o. je doktor Róbert Bardač.

Doktor Róbert Bardač získal vzdelanie v odbore právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave v roku 2009 a bol mu udelený akademický titul „magister“ (Mgr.). V roku 2014 mu bol na rovnakej univerzite udelený akademický titul "doktor" (PhD.). Okrem toho v minulosti študoval odbor biotechnológie na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave.

V rokoch 2007 - 2012 pracoval v advokátskej kancelárii Procházka & partners, spol. s r. o. v Bratislave pod vedením školiteľa doc. JUDr. Radoslava Procházku, PhD., JSD. ako odborný zamestnanec, neskôr ako advokátsky koncipient. V roku 2012 vykonal advokátsku skúšku a od vtedy nepretržite poskytuje klientom právne služby ako advokát. V roku 2016 tiež vykonal v Justičnej akadémii Slovenskej republiky prípravné vzdelávanie na povolanie sudcu.

V praxi sa doktor Róbert Bardač venuje najmä občianskemu právu, správnemu právu (najmä compliance, industry & regulatory) a ochrane ľudských práv. Aktuálne je tiež členom osobitnej rozkladovej komisie Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Je autorom viacerých publikácií a zúčastňuje sa odborných konferencií.

Doktor Róbert Bardač je členom Slovenskej advokátskej komory, Americkej advokátskej komory so sídlom v Chicagu a Európskej asociácie trestných právnikov so sídlom v Londýne.

Referencie
Čítať viac Skryť

Od založenia kancelárie sme poskytli právne služby množstvu klientov. Pritom sme poskytovali právne služby alebo sme na ich poskytovaní priamo participovali aj pre týchto vybraných klientov:

 • jeden z najväčších juhoázijských obchodných konglomerátov pri vstupe na slovenský trh,
 • najväčší lokálny rozhlasový a televízny vysielateľ a drobní rozhlasoví vysielatelia,
 • v oblasti priemyselnej výroby poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok popredného svetového podniku zaoberajúceho sa žiarovým zinkovaním,
 • jeden z najväčších slovenských značkových nebankových poskytovateľov spotrebiteľských a iných úverov s dlhodobou zahraničnou tradíciou,
 • jedna z najväčších organizácií kolektívnej správy s dlhodobou lokálnou tradíciou,
 • nadácia s najväčším majetkom spomedzi slovenských nadácií,
 • dve z najväčších lokálnych spoločností v oblasti inkasa, správy a vymáhania pohľadávok,
 • jedna z najvýznamnejších samosprávnych stavovských organizácií v zdravotníctve,
 • mobilný operátor vo vzťahu k vybraným daňovým aspektom,
 • jeden z lokálnych poštových podnikov v kontexte úpravy regulácie právom EÚ,
 • mestská časť hlavného mesta SR Bratislavy v rôznych oblastiach komunálneho práva,
 • skupiny poslancov Národnej rady Slovenskej republiky pri podávaní návrhov podľa čl. 125 a 129 Ústavy Slovenskej republiky,
 • v oblasti dedičského práva sme participovali na likvidácii dedičstva po významnej členke bývalého panovníckeho rodu strednej Európy,
 • v oblasti pro bono publico najmä: poradenstvo mimovládnym organizáciám, pri zastupovaní poškodených v trestnom konaní, pri zastupovaní novinárov v oblasti ochrany slobody prejavu, či pri zastupovaní spotrebiteľov voči dodávateľom.
Na vaše podnety sa budeme snažiť reagovať čo v najkratšom čase.

* Povinné položky

Kontakty

Advokátska kancelária
Bardač s. r. o.
Lovinského 22
811 04 Bratislava

+421 2 2076 7875
[javascript protected email address]

Bankové spojenie:
IBAN: SK24 1100 0000 0029 2488 5207
SWIFT: TATR SK BX
Banka: Tatrabanka, a. s., Hodžovo nám. 3,
P. O. Box 42, 850 05 Bratislava